Privacy & Rechten

Uw medewerking aan wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Wij willen daarom graag dat u goed weet wat het inhoudt. U vraagt zich misschien af hoe het zit met uw rechten. Wat gebeurt er met uw gegevens? Kunt u op ieder moment stoppen met het onderzoek?

De afgelopen jaren hebben we gegevens van u verzameld over uw gezondheid. Deze gegevens moeten natuurlijk worden beschermd. De persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en andere persoonlijke gegevens blijven bewaard, maar zijn uitsluitend bekend bij de daartoe bevoegde onderzoekers en zullen niet aan anderen worden verstrekt.

Uw lichaamsmateriaal wat verzameld is zoals bloed en urine, wordt samen met uw (medische) gegevens opgeslagen en voor lange tijd bewaard. Dit noemen we een biobank. Op het moment van verzamelen is nog niet bekend voor welk specifiek onderzoek het lichaamsmateriaal zal worden gebruikt. In het algemeen gaat het om onderzoek naar oorzaken van type 2 diabetes en de daaraan gerelateerde complicaties.

U krijgt geen specifieke informatie over de onderzoeken waarvoor uw lichaamsmateriaal en uw medische gegevens worden gebruikt. U kunt niet bepalen voor welk specifiek onderzoek uw medische gegevens en het lichaamsmateriaal gebruikt worden. Dit is in een grootschalig biobankonderzoek onmogelijk. De resultaten van het onderzoek worden wel in een nieuwsbrief/op de deze website gepubliceerd.

Ook uw lichaamsmateriaal wordt onder een code opgeslagen op een speciale afdeling in het Amsterdam UMC, locatie VUMC. Door uw gegevens en lichaamsmateriaal te coderen, is uw identiteit bij onderzoekers/bedrijven/instellingen niet bekend en wordt verwisseling van gegevens voorkomen. Uw privacy is hiermee gewaarborgd. Het bij u verzamelde lichaamsmateriaal blijft 20 jaar bewaard en de bij u verzamelde gegevens blijven 50 jaar bewaard. Of totdat u uw toestemming voor het bewaren intrekt.

Het Amsterdam UMC van waaruit het onderzoek binnen de Hoorn studies plaatsvindt is aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het borgen van de privacy. Daarom heeft het Amsterdam UMC een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die gezamenlijk met de onderzoekers van de Hoorn studies zorgt dat aan de AVG wordt voldaan. Voor meer informatie over privacy, zie de privacy verklaring van het Amsterdam UMC: Algemene privacyverklaring Amsterdam UMC

Eerder gegeven toestemming intrekken

U kunt uw gegeven toestemming op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken via een intrekkingsformulier. Wanneer u dit meedeelt aan de onderzoeker, dan zorgt deze ervoor dat er vanaf dat moment geen gegevens en lichaamsmateriaal meer van u worden verzameld.

Lichaamsmateriaal en uw gegevens die tot dan zijn verzameld, zullen niet worden vernietigd bij het intrekken van de toestemming.

Uw beslissing om niet deel te nemen of om in de toekomst uw deelname aan de Hoorn studies te beëindigen, zal geen nadelige gevolgen voor uw verdere behandeling hebben. Ook heeft dit geen invloed op de zorg en aandacht waarop u recht heeft.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG )

De activiteiten binnen de Hoorn studies vinden plaats in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, gedragscodes, reglementen en procedures. Hieronder vallen de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG (UAVG), de gedragscode ‘Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek’ uit 2011, reglementen geldend binnen de UMCs en de van toepassing zijnde gestandaardiseerde regels, de zogenaamde standard operating procedures (SOPs).

Het Amsterdam UMC van waaruit het onderzoek binnen de Hoorn studies plaatsvindt is aangaande de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor het borgen van de privacy. Daarom heeft het Amsterdam UMC een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die gezamenlijk met de onderzoekers van de Hoorn studies zorgt dat aan de AVG wordt voldaan.

De uitwerking van het veiligheidsbeleid betreffende privacy bescherming van de deelnemers wordt gedaan via twee manieren:

  • Toetsing van het onderzoek door de Medisch Ethische Commissie van het Amsterdam UMC;
  • Een centrale infrastructuur (CI) waarbij persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum en adres met een bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens (pseudonimisatie).

Eigendom en samenwerking met bedrijven 

Uw lichaamsmateriaal is eigendom van Amsterdam UMC, locatie VUmc en heeft geen commercieel doel. Echter, voor sommige onderzoeken kan het van belang zijn om samen te werken met bedrijven die wel winst willen maken, zoals farmaceutische bedrijven. Dit kan gebeuren als er bijvoorbeeld een nieuwe diagnostische tests of behandeling wordt ontwikkeld of omdat zij over specifieke kennis en/of apparatuur beschikken. Uw (medische) gegevens en uw lichaamsmateriaal zullen nooit aan bedrijven worden verkocht. VUmc blijft te allen tijde verantwoordelijk en betrokken bij het gebruik van uw (medische) gegevens en materialen. Eventueel resterend lichaamsmateriaal zal worden geretourneerd aan VUmc of worden vernietigd.

Er kan worden samengewerkt met instellingen en bedrijven binnen de Europese Unie. Het is mogelijk dat lichaamsmateriaal en/of (medische) gegevens  voor het doel van de biobank gecodeerd worden verstrekt aan deze instellingen. Daar gelden dezelfde regels voor de bescherming van persoonsgegevens als in Nederland.