HOORNSTUDIES

DIADEEM

Diabetes and Dementia in Elderly non western Migrants

Aiotho vacature voor  het onderzoeksproject DIADEEM:

Op weg naar verbetering van zorggebruik en kwaliteit van zorg bij eerste generatie niet-westerse allochtonen met dementie of diabetes

Ingangsdatum

Aanvang vanaf 1 september 2021. Het project dient uiterlijk 1 september 2022 te zijn begonnen.

Inhoud van het project

In het project kijken we naar verschillen tussen zorggebruik en kwaliteit van zorg bij mensen met diabetes en/of dementie van Nederlandse of niet westerse achtergrond. We maken daarbij gebruik van beschikbare bestanden van reguliere zorgregistratiegegevens en koppelen deze data aan het CBS om aanvullende informatie te krijgen zoals etnische achtergrond en sociaal economische status. De gevonden verschillen worden besproken in focusgroepen met belangrijke steekhouders in de eerste lijn zoals patiëntenvertegenwoordigers, huisartsen en POH’s. Op grond van deze gesprekken worden aanbevelingen opgesteld.

Uniek aan het project is dat een aantal verschillende onderzoekslijnen en onderzoeksgroepen van de afdeling huisartsgeneeskunde (diabeteszorg, ouderengeneeskunde, academische huisartsennetwerk) met elkaar gaan samenwerken, waardoor er een breed georiënteerde ervaring kan worden opgedaan. Tijdens de voor het wetenschappelijk onderzoek gealloceerde blokken van de AIOTHO-opleiding (drie jaar van de in totaal zes jaar van de opleiding) zult u verschillende databases koppelen aan de database van het CBS, de gegevens analyseren en de resultaten bespreken met belangengroepen. U zult daarbij geholpen worden door mensen die met dit soort analyses ervaring hebben en de verschillende inhoudsdeskundigen van de afdeling. Omdat de meeste data al verzameld zijn, leent dit project zich uitermate goed om uitgevoerd te worden in combinatie met de huisartsenopleiding. Er wordt gelegenheid geboden om tijdens het traject de masteropleiding epidemiologie te volgen (https://epidm.nl).

Wat wordt er van u verwacht

U volgt de huisartsenopleiding bij UMC Amsterdam (locatie VUmc of AMC) of gaat die op korte termijn volgen. U kunt ook solliciteren als u voornemens bent om te solliciteren voor de volgende opleidingsronde van de opleiding  (sollicitatiedatum uiterlijk 1 september 2021).

U heeft affiniteit met of interesse in kwantitatief onderzoek en het doen van analyses in grote databestanden.

Interesse in het vertalen van kwantitatieve resultaten naar de dagelijkse praktijk.

Bereidheid om naast de huisartsenopleiding een volwaardig promotietraject af te ronden.

Nadere informatie

Uitgebreide informatie over het Aiotho-schap kunt u vinden op de website van de SBOH: htpps://www.sboh.nl

Ook kunt u contact zoeken met Prof. Dr. Petra Elders, huisarts en projectleider van dit project: 06 55338560 of p.elders@amsterdamumc.nl.  U kunt bij haar ook een samenvatting van het project opvragen

 

-------------------------- Project omschrijving ---------------

DIADEEM

Towards improvement of healthcare utilisation and quality of care  in elderly first-generation non-western migrant people with dementia or diabetes (Diabetes and Dementia in Elderly non western Migrants).

Samenvatting

Het aantal ouderen in Nederland met een migratieachtergrond neemt toe. Dit speelt  vooral in de drie grootste steden. Oudere niet-westerse mannen en vrouwen hebben een slechtere fysieke en psychosociale gezondheid dan Nederlandse leeftijdsgenoten in een vergelijkbare sociaaleconomische situatie. Deze verschillen zullen naar verwachting groter zijn bij kwetsbare ouderen. Zowel dementie als diabetes zijn een van de meest voorkomende problemen van ouderdom, vooral onder kwetsbare ouderen, en deze aandoeningen zijn met elkaar verbonden. De prevalentie van diabetes en dementie zal de komende jaren fors toenemen. Met de vergrijzing, de relatieve toename van oudere migranten en de relatief ongunstige gezondheid van deze groep, zal de hoeveelheid eerstelijnszorg die nodig is voor deze groep waarschijnlijk toenemen. Er is echter weinig bekend over de zorgspecifieke aspecten van deze twee aandoeningen bij mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond.

Het doel van dit onderzoek is om verbeterpunten te identificeren voor passend zorggebruik en de kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie en/of diabetes van niet-westerse allochtonen in een mixed-methods-benadering. Eerst vergelijken we het zorggebruik en de kwaliteit van zorg tussen niet-westerse migranten en autochtonen in verschillende zorgregistraties. We zullen ook mensen vergelijken die in een grote stad wonen en meer landelijke regio's.

Voor de kwantitatieve analyse zullen we gebruik maken van vier uitgebreide databases die routinematige (administratieve) informatie over de gezondheidszorg bevatten. Daarvoor waren de PHARMO-database, de DEPEND-database, de database van het Diabetes Zorgsysteem in West-Friesland en de database van het Academisch Huisartsennetwerk van Amsterdam UMC aan elkaar gekoppeld, en aan de database van van het CBS. Wij koppelen met CBS om informatie te verkrijgen over etniciteit, sociaaleconomische status en of de patiënten in een meer landelijke of stedelijke omgeving wonen.

We vergelijken niet-westerse migranten en mensen van Nederlandse afkomst van 65 jaar en ouder waarbij de huisarts in het electronische dossier heeft aangetkend dat er sprake is van dementie of diabetes met behulp van de internationale classificatie van de eerstelijnszorg (ICPC: P70 of T92). De primaire uitkomsten zijn een set zorggebruiksparameters en kwaliteitsindicatoren (QI's) die we hebben geselecteerd uit de beschikbare literatuur en die beschikbaar zijn in de registers. Als algemene parameters voor chronisch zorggebruik zullen we het aantal eerstelijnsbezoeken buiten kantooruren, het aantal acute ziekenhuisopnames, de tijd van diagnose tot opname in een instelling, tijd van diagnose tot overlijden en het aandeel patiënten dat antipsychotica gebruikt, gebruiken. De belangrijkste QI's voor algemene ouderenzorg zullen zijn: het aandeel mensen met mogelijk ongepast voorschrijven volgens de Fick-criteria, tijd van diagnose tot overlijden, gebruik van antipsychotica, het aandeel mensen dat geen jaarlijkse griepvaccinatie krijgt en de Herfindahl -Hirschman Index als maatstaf voor continuïteit van zorg. De belangrijkste QI's voor de zorg voor dementie zijn: het percentage patiënten dat neuroleptica gebruikt zonder ICPC-codes dat het gebruik van neuroleptica zou kunnen verklaren. Ook zullen enkele van de eerder genoemde zorgindicatoren worden geanalyseerd als maatstaven voor de kwaliteit van dementiezorg: het aantal eerstelijns bezoeken buiten kantooruren, het aantal acute ziekenhuisopnames. De belangrijkste QI's voor diabetes zijn het aandeel mensen met jaarlijks gemeten bloeddruk, het aandeel mensen met een jaarlijks geregistreerd voetonderzoek, het aandeel mensen met een jaarlijks gemeten nierfunctie en het aandeel mensen dat een netvliesonderzoek heeft.

We zullen beschrijvende statistieken voor elke database leveren. We zullen de verschillen voor mensen tussen niet-westerse allochtonen en autochtone Nederlanders met dementie en diabetes vergelijken met behulp van verschillende statistische methoden, afhankelijk van het type uitkomstmaten. Lineaire regressie of lineair gemengde modellen of indien nodig Poisson-regressie voor de continue of telvariabelen; overlevingsanalyse (met concurrerende risicoanalyse indien nodig) voor tijd-tot-gebeurtenisparameters en logistische regressie of multilevel-modellen voor dichotome maatregelen. Potentiële confounders, waaronder leeftijd, aantal chronische ziekten, geslacht en gezinsinkomen, zullen worden geanalyseerd en waar nodig aan de modellen worden toegevoegd. Subgroepanalyses voor specifieke migratieachtergronden zullen worden uitgevoerd als de steekproefomvang voldoende is.

Ten tweede zullen we in het kwalitatieve deel van dit onderzoek verbetersuggesties voor de huisartsenpraktijk formuleren op basis van de bespreking van de resultaten van het eerste deel van ons onderzoek met zowel eerstelijnsprofessionals (huisartsen als praktijkondersteuners). We zullen dit ook doen met een panel van experts met migrantenervaring die de patiëntengroepen vertegenwoordigen waarbij we streven naar diversiteit in zowel etniciteit als geslacht van de panelleden.

We willen de inzichten en resultaten van dit project breed verspreiden onder huisartsen, huisartsen in opleiding, patiëntenorganisaties, migrantenorganisaties en beleidsmakers in de gezondheidszorg.

 

-------------------------- English disription -------------------

This study aims to identify areas of improvement for appropriate health care use and the quality of care for older people with dementia and/or diabetes of non-western migrants in a mixed-methods approach. First, we shall compare the health care use and quality of care between non-western migrants and people of Dutch descent in various health care registries. We shall also compare people living in a big city and more rural regions.

The number of older people in the Netherlands with a migration background is increasing, especially in the three biggest cities. Older non-western men and women have poorer physical and psychosocial health than Dutch peers in a comparable socioeconomic situation, and these differences are expected to be more distinct in frail older people. Both dementia and diabetes are one of the most frequent problems of old age, especially among the frail elderly, and these conditions are interrelated. The prevalence of diabetes and dementia will increase substantially in the coming years. With the ageing population, the relative increase of older migrants and the relatively unfavourable health of this group, the amount of primary care that is needed for this group is likely to increase. However little is known about the care-specific aspects of these two conditions in people with a non-western migrant background. 

For the quantitative analysis we will use four extensive databases which contain routine health care (administrative) information. For that, the PHARMO database, the DEPEND database, the database of the Diabetes Care System in West Friesland  and the database of the Academic GP network of Amsterdam UMC will be linked to each other were applicable, and to the database of  StatLine of Statistics Netherlands (CBS) to obtain information regarding ethnicity, social economic status and whether the patients are living in a more rural, or urban setting.

We shall compare non-western migrants and people of Dutch descent of age 65 and older who have been coded to have dementia or diabetes by their GP using the international classification of primary care (ICPC: P70 or T92). The primary outcomes are a set of health care use parameters and quality indicators (QIs)  that we selected from the available literature and that are available in the registries. As general chronic health care use parameters we will use the number of primary out-of-hours care visits, the number of acute hospitalisation, time from diagnosis to institutionalisation, time from diagnosis to death and the proportion of patients using antipsychotics. Main QI ’s for general elderly care will be: the proportion of people with potentially inappropriate prescribing according to the Fick criteria, time from diagnosis to death, use of antipsychotics, the proportion of people who do not receive a yearly influenza vaccination and the Herfindahl-Hirschman Index as a measure for continuity of care. Main QI’s for dementia care will be: the proportion of patient taking neuroleptic medication without ICPC codes that might explain the use of neuroleptic drugs. Also, some of the previously mentioned health care indicators will be analysed as proxies for quality of dementia care: the number of primary out-of-hours care visits, number of acute hospitalisations. Foremost QI’s for diabetes are the proportion of people with annually measured blood pressure, the proportion of people with an annually registered foot examination, the proportion of people with an annually measured kidney function and the proportion of people that have a retinal examination.

We will provide descriptive statistics for each database. We will compare differences for people between non-western migrant people and native Dutch people with dementia and diabetes using different statistical methods depending on the type of outcome measures. Linear regression or linear mixed models or if needed Poisson regression for the continuous or count variables; survival analysis (with competing-risk analysis if needed) for time to event parameters and logistic regression or multilevel models for dichotomous measures. Potential confounders, including age, number of chronic diseases, sex, and household income, will be analysed and added to the models when appropriate. Subgroup analyses for specific migration backgrounds will be conducted if the sample size is sufficient.

Secondly in the qualitative part of this study, we shall formulate improvement suggestions for general practice based on the discussion of the results of the first part of our study with both primary care professionals (GP’s and practise nurses). We shall do this also with a panel of experts with lived migrant experiences who represent the patient groups aiming for diversity in both ethnicity and gender of the panel members.

We aim to disseminate the insights and results of this project widely to GPs, GP trainees, patients organisations, migrant organisations and healthcare policymakers.

-

-

Click to read more (external website)
made by welliefvragen.nl